SPLOŠNI POGOJI in NAVODILA ZA KRIŽARJENJA družbe KOMPAS d.o.o.
 

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za križarjenja so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta družba KOMPAS d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: KOMPAS), oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se odloči za določeno križarjenje.

Veljajo za vsa križarjenja, ki jih organizira KOMPAS ter za križarjenja drugih organizatorjev potovanj, ki jih KOMPAS nudi v svoji ponudbi.

V kolikor je v pogodbi naveden drug organizator, nastopa KOMPAS kot posrednik in v takem primeru veljajo splošni pogoji organizatorja. Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. V kolikor je v programu naveden ladjar ali ime ladje, ki pluje pod ladjarjevim imenom, nastopa KOMPAS kot posrednik in v tem primeru veljajo splošni pogoji ladjarja. Če ni v programu drugače navedeno, je organizator potovanja ladjar, ki je v pogodbi o potovanju naveden kot izvajalec križarjenja in zato jamči za izvedbo objavljenega programa križarjenja.

V primeru, da je v posebnih pogojih ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu oziroma ponudbi, ki jo potnik prejme ob rezervaciji aranžmaja.

Z določili teh splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani https://www.kompas.si/splosni-pogoji-za-krizarjenja/

Splošni pogoji za križarjenja v pdf

Splošni pogoji poslovanja za križarjenja

 1. PRIJAVA NA KRIŽARJENJE

Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja oziroma organizator ter plačati prijavnino in stroške prijave oziroma rezervacije.

Ob prijavi je potrebno navesti predvsem naslednje osebne podatke:

 • Ime in priimek (kot je navedeno v osebnem dokumentu),
 • Datum in kraj rojstva,
 • Številka osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista),
 • Datum izdaje, veljavnost in kraj izdaje osebnega dokumenta,
 • Domači naslov,
 • Državljanstvo,
 • Kontaktni telefon,
 • Elektronski naslov,
 • Kontaktni telefon osebe za nujne primere (ime, priimek, telefonska številka)
 • Številka članske kartice pri ladjarju (v kolikor je potnik imetnik le-te).

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi navedbe napačnih podatkov.

Ob rezervaciji je potrebno vplačati 30% cene aranžmaja, ostalih 70% pa najmanj mesec dni pred odhodom. V kolikor je odhod na križarjenje ob rezervaciji, bližje kot 30 dni, je potrebno ob rezervaciji vplačati celotni znesek.

POMEMEBNO: v kolikor ima potnik kakršnekoli zdravstvene težave (primeroma, a ne izključno alergije na hrano), zaradi katerih potrebuje predpisana zdravila ali posebno dieto, mora o tem obvestiti prodajno mesto ob rezervaciji, da lahko to obvesti ladjarja. Potnik sam nosi morebitne posledice opustitve takega obvestila.

 

 1. POTOVALNI DOKUMENTI

Približno teden dni pred odhodom (če križarjenje ni bilo rezervirano v zadnjem trenutku), bo potnik prejeli potovalne dokumente v elektronski obliki.

Za vkrcanje na ladjo mora potnik imeti osebni dokument, ki ga je navedel ob rezervaciji (osebna izkaznica ali potni list, oziroma potni list, kjer je za vstop v državo potreben potni list) in voucher za križarjenje. Za slovenske državljane, je za križarjenje znotraj EU, dovolj osebna izkaznica.

Potnik mora predložiti in potovati z osebnimi dokumenti, katerih veljavnost je vsaj še šest mesecev po koncu križarjenja.

Za nekatera križarjenja je potreben vizum. Za natančne informacije, potnik  povpraša na prodajnem mestu. V primeru, da potnik vize nima, je v določenih primerih izkrcanje na kopno nemogoče. Ladjar ima tudi pravico zavrniti potnika pri vkrcanju na križarjenje, v kolikor nima urejenega vizuma.

Brez celotnega plačila križarjenja in zagotovitve vseh potrebnih osebnih podatkov, izdaja voucherja ni mogoča.

 

 1. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi križarjenja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil, v pisni obliki. Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, da potovanja ni odpovedal.

V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima KOMPAS pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Če potnik odpove pogodbo o potovanju je dolžan KOMPAS-u povrniti administrativne stroške v višini 20,00 € na pogodbo ter stroške po odpovedni lestvici.  Višina povračila stroškov je odvisna od časa pred pričetkom križarjenja, v katerem je potnik predložil odpoved.

4.1. ODPOVEDNI STROŠKI ZA SKUPINSKA KRIŽARJENJA V ORGANIZACIJI KOMPAS:

– do 90 dni pred odhodom so storno stroški 150 € na potnika;

– od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti križarjenja;

– od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti križarjenja;

– od 44 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti križarjenja;

– 19 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti križarjenja(na dan odhoda tudi pristaniške takse);

– po odhodu in “no show” plača potnik 100% od vrednosti križarjenja;

– nepopolni in/ali neveljavni potovalni dokumenti plača potnik 100% od vrednosti križarjenja.

V času križarjenja lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
Če potnik med križarjenjem potovanje prekine, ob vrnitvi ni upravičen do povračila stroškov.
V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi križarjenja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Potnik ima pred začetkom križarjenja pravico do nekaterih sprememb v rezervaciji. Te spremembe obsegajo spremembo imena in priimka, željo po menjavi kabine in spremembo obsega obrokov. Potnik mora o morebitnih spremembah pisno obvestiti svoje prodajno mesto vsaj 5 delovnih dni pred odhodom na križarjenje. Ob spremembi mora potnik navesti tudi vse potrebne nove podatke. V času znotraj 5 delovnih dni pred odhodom sprememba imena in priimka ni več možna. Vse potrditve sprememb so odvisne od razpoložljivosti kapacitet v času izvedbe spremembe.

Strošek spremembe imena je 50 € na potnika.

4.2. ODPOVEDNI STROŠKI ZA INDIVIDUALNA KRIŽARJENJA V ORGANIZACIJI DRUGE POTOVALNE AGENCIJE ALI LADJARJA

V primeru, da je organizator potovanja druga potovalna agencija ali ladjar, veljajo splošni pogoji glede odpovedi organizatorja. Potnik se s potrditvijo rezervacije oziroma sklenitvijo pogodbe seznani in sprejme tudi splošne pogoje druge agencija ali ladjarja.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Za vsa križarjenja pa na splošno velja, da v primeru odpovedi na dan odhoda ali neudeležbe križarjenja brez odpovedi nastopijo 100 % odpovedni stroški – potnik ni upravičen do nobenega povračila denarja.

 

 1. ODPOVED ALI SPREMEMBA KRIŽARJENJA STRANI ORGANIZATORJA/LADIJSKE DRUŽBE

Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na križarjenje oz. do odpovedi križarjenja zaradi sprememb voznega reda ali višje sile ter pravico do drugačne smeri križarjenja, če se spremenijo pogoji križarjenja (nov vozni red, negotov položaj v državah, kjer poteka program, elementarne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati) in sicer brez odškodnine. Organizator si pridržuje pravico do spremembe številke kabine ali hotelske sobe (v isti ali višji kategoriji) ter časovno izmeno prehrane v restavraciji, kljub poprejšnji potrditvi, brez odškodnine.

Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da organizator odpove križarjenje, ima potnik pravico do sorazmernega povračila vplačane cene križarjenja. Organizator ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.
Ladijska družba si pridružuje pravico, da zaradi vremenskih okoliščin in situacij više sile (Force Majeure) kot so epidemija, pandemija, naravne katastrofe ali vojne odpove križarjenje ali spremeni potek oz. izvedbo le-tega.

 1. KONČNE DOLOČBE

V primeru spora med strankama je za vse spore stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Šteje se, da je potnik ob sklenitvi pogodbe o potovanju v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji in navodili za križarjenja.

KOMPAS d.o.o.

Kompas plus - Svet potovalnih ugodnosti
Svet potovalnih ugodnosti

Včlanite se v KompasPlus program zvestobe in zbirajte točke zvestobe, da dobite dodatne ugodnosti pri vaših potovanjih!

Včlanite se

MyWay

Počitnice po meri

Izkušeni tim svetovalcev vam v 24 urah pripravi individualno ponudbo po meri. Naročniku zagotavljamo osebni pristop in celovit strokovni servis.

Sestavite si počitnice