Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

KOMPASOVA DNEVNA SOBA:  06.02.2021

 • Darilni bon v vrednosti 70 EUR;
 • Praktične nagrade (torba, dežnik, majica…)

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne »Kompasova dnevna soba« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje KOMPAS d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke “Kompas” in zbiranje elektronskih naslovov z namenom nadaljnje obdelave.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki z izpolnitvijo obrazca, kjer podajo svoje ime, priimek ter elektronski naslov.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji ali trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni pri organizatorju, vključno z vsemi osebami, ki opravljajo delo na podlagi kakršnega koli drugega razmerja do organizatorja (npr. pogodba, študentska napotnica itd.)

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci tudi potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji in navodili družbe KOMPAS d. d., ki so dostopni na spletni strani www.kompas.si.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Sodelovanje v nagradni igri

 • Izpolniti obrazec v okviru video promocij KOMPASOVE DNEVNE SOBE in poadti svoje osebne podatke

Žreb bo potekal – 1x tedensko (vsak petek do konca video promocij) v prostorih organizatorja in zajema vse uporabnike, ki bodo do vsakega petka do 12:00 ure izpolnili obrazec.

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja med 6. 2. do nadaljnega.

Celoten nagradni fond obsega:

 • Darilni bon v vrednosti 70 EUR;
 • Praktične nagrade (nahrbtnike, dežnike, majice…).

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre skladno s 126. členom ZDoh-2 plača akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Skladno s prvim odstavkom 58. člena in 59. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je podeljevalec nagrade dolžan za nagrajenca obračunati in plačati akontacijo dohodnine na podlagi davčnega obračuna.

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih/nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo vsak petek ob 12:00, z naključnim žrebom, določil nagrajenca v skladu s temi pravili.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek elektronske pošte.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek elektronske pošte. Nagrajenec mora najkasneje v sedmih dneh od prejema e-obvestila potrditi prevzem nagrade in organizatorju posredovati podatke, ki so potrebni za izvedbo rezervacije.

Organizator pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec prek elektronske pošte v roku sedmih dni ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka).

10. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje omrežja Facebook.com, Instagram.com, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije v medijih organizatorja (npr. uradna spletna stran, socialna omrežja organizatorja ipd.).

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre in s predpisi na področju varovanja osebnih podatkov. Udeležencem so  zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Udeleženci nagradne igre soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre. V primeru izrecne privolitve, ki ne pogojuje sodelovanja v nagradni igri, lahko organizator osebne podatke uporabi tudi za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre) in za namen izdelave in predstavitev prilagojenih ponudb svojih storitev, z uporabo naslova e-pošte, SMS, telefona ali klasične pošte.

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov gdpr@kompas.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica. Udeleženec nagradne igre lahko prav tako lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov pri organizatorju, in sicer na e-poštni naslov gdpr@kompas.si.

Izžrebani nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Politika zasebnosti organizatorja je dostopna na spletni strani www.kompas.si in je sestavni del teh pravil.

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.kompas.si in/ali sedežu organizatorja ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

14. Ostale določbe

Organizator ne bos upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.kompas.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 6. 2. 2021

Ljubljana, 6. 2. 2021

KOMPAS d. d.

Kompas plus - Svet potovalnih ugodnosti
Svet potovalnih ugodnosti

Včlanite se v KompasPlus program zvestobe in zbirajte točke zvestobe, da dobite dodatne ugodnosti pri vaših potovanjih!

Včlanite se

MyWay

Počitnice po meri

Izkušeni tim svetovalcev vam v 24 urah pripravi individualno ponudbo po meri. Naročniku zagotavljamo osebni pristop in celovit strokovni servis.

Sestavite si počitnice