Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri:

 

SEJEM Informativa 25. 1. in 26. 1. 2019
Gardaland za eno osebo
Verona in ZOO safari za dve osebi

1. Podatki o organizatorju nagradne igre
Organizator nagradne igre na sejmu Informativa 2019 (25. 1. in 26. 1. 2019)
(v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Kompas d. d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Kompas«. Nagradna igra poteka od 25. do 26. 1. 2019.

3. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnijo kupon, ki je dostopen na dogodku 25. in 26. 1. 2019 in ga do vključno 26. 1. 2019 do 16.00 oddajo na razstavnem prostoru Kompasa v za to namenjeno žrebalno škatlo.
V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Kompasu d. d., vključno z vsemi osebami, ki opravljajo delo na podlagi kakršnega koli drugega razmerja do prireditelja ali tehničnega organizatorja (npr. pogodba, študentska napotnica itd.) Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci tudi potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji in navodili družbe Kompas d. d., ki so dostopni na www.kompas.si.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre
Prijava v nagradno igro
Potrebno je izpolniti kupon, ki je na voljo na dogodku in ga oddati v za ta namen pripravljeno žrebalno škatlo na razstavnem prostoru Kompasa na sejmu Informativa.
Žreb bo potekal 26. 1. 2019 ob 16.00 na razstavnem prostoru Kompasa na sejmu Informativa in zajema vse uporabnike, ki bodo do zaključka sejma oddali kupončke v žrebalno škatlo.

6. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra se izvaja 25. 1. in 26. 1. 2019 na sejmu Informativa na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

7. Nagrade
Celoten nagradni fond obsega:
Enodnevni izlet v Gardaland za eno osebo
ODHOD: razpisani datumi v 2019
ČAS POTOVANJA: 1 dan
PRODUKT: 87993
 
Enodnevni izlet v Verono in ZOO safari za dve osebi
ODHOD: januar – avgust 2019
ČAS POTOVANJA: 1 dan
PRODUKT: 15064


Oba programa sta objavljena na  www.kompas.si.
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado.
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini v skladu z drugim odstavkom 126. čl. ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. čl. Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2. Podeljevalec nagrade je dolžan za nagrajenca obračunati in plačati akontacijo dohodnine na podlagi davčnega obračuna.
Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih/nagrajenkah
Organizator nagradne igre bo 25. 1. 2019 ob 16.00, z naključnim žrebom, določil nagrajenca v skladu s temi pravili.
Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.
Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek elektronske pošte.
Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

9. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.
Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek elektronske pošte. Nagrajenec mora najkasneje v sedmih dneh od prejema e-obvestila potrditi prevzem nagrade in organizatorju posredovati podatke, ki so potrebni za izvedbo rezervacije.
Organizator pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
nagrajenec prek elektronske pošte v roku sedmih dni ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčne številke).

10. Izključitev odgovornosti
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
nedelovanje omrežja Facebook.com, ne glede na razloge za nedelovanje,
nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade
Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije v medijih družbe Kompas d. d.

12. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre in s predpisi na področju varovanja osebnih podatkov. Udeležencem je zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženci nagradne igre soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre. V primeru izrecnega soglasja, ki ne pogojuje sodelovanja v nagradni igri, lahko organizator osebne podatke uporabi tudi za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre) in za namen izdelave in predstavitev prilagojenih ponudb svojih storitev, z uporabo naslova e-pošte, SMS, telefona ali klasične pošte.
Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov gdpr@kompas.si. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.
Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
Organizator je z namenom varovanja osebnih podatkov posameznikov sprejel Politiko zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani www.kompas.si in je sestavni del tega pravilnika.

13. Dostop do pravil nagradne igre
Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.kompas.si in/ali sedežu družbe Kompas d. d. ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

14. Ostale določbe
Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav oz. kupončkov. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.kompas.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 25. 1. 2019

Ljubljana, 25. 1. 2019
Kompas d. d.